ES teisės aktai

 

2022 m. balandžio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2022/585, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos, Reglamentas (ES) Nr. 516/2014, kuriuo įsteigiamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas ir Reglamentas (ES) 2021/1147, kuriuo nustatomas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas (Reglamentas 585/2022)

 
2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos (Reglamentas Nr. 514/2014)
 
2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 513/2014, kuriuo kaip Vidaus saugumo fondo dalis nustatoma policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonė ir panaikinamas Tarybos sprendimas 2007/125/TVR (Reglamentas Nr. 513/2014)
 
2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 515/2014, kuriuo kaip Vidaus saugumo fondo dalis nustatoma išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonė ir panaikinamas Sprendimas Nr. 574/2007/EB (Reglamentas Nr. 515/2014)
 
2014 m. liepos 25 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1042/2014 dėl papildomų Reglamento (ES) Nr. 514/2014 nuostatų dėl atsakingų institucijų skyrimo, valdymo ir kontrolės pareigų ir dėl audito institucijų statuso bei įsipareigojimų (Reglamentas Nr. 1042/2014)
 
2018 m. gegužės 16 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/1291, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1042/2017 dėl papildomų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 514/2014 nuostatų dėl atsakingų institucijų skyrimo, valdymo ir kontrolės pareigų ir dėl audito institucijų statuso bei įsipareigojimų (Reglamentas Nr. 2018/1291)
 
2014 m. liepos 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1048/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos, nustatomos informavimo ir viešinimo priemonės visuomenei ir informavimo priemonės paramos gavėjams (Reglamentas Nr. 1048/2014)
 
2014 m. liepos 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1049/2014 dėl informavimo ir viešinimo priemonių techninių charakteristikų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos (Reglametas Nr. 1049/2014)
 
2014 m. liepos 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 799/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos, nustatomi metinių ir galutinių įgyvendinimo ataskaitų pavyzdžiai (Reglamentas Nr. 799/2014)
 
2015 m. kovo 2 d. įgyvendinimo reglamente (ES) 2015/377, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos, nustatomi metinio likučio mokėjimui reikalingų dokumentų pavyzdžiai (Reglamentas Nr. 2015/377)
 
2015 m. kovo 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/378, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 514/2014 taikymo taisyklės, susijusios su metinio sąskaitų patvirtinimo procedūros ir atitikties patvirtinimo procedūros įgyvendinimu (pakeitimas : Europos Komisijos 2017 m. balandžio 5 d. įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/646, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/178, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 514/2014 taikymo taisyklės, susijusios su metinio sąskaitų patvirtinimo procedūros ir atitikties patvirtinimo procedūros įgyvendinimu) (Reglamentas Nr. 2015/378)
 
2015 m. gegužės 29 d. įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/840 dėl patikrinimų, kuriuos atlieka atsakingos institucijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos (Reglamentas Nr. 2015/840)
 
2015 m. liepos 8 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/1973, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 514/2014 papildomas specialiomis nuostatomis dėl pažeidimų, susijusių su Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondu ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemone, ataskaitų teikimo (Reglamentas Nr. 2015/1973)
 
2015 m. liepos 8 d. įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1977, kuriuo nustatomas pranešimų apie pažeidimus, susijusius su Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondu ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemone, dažnumas ir forma pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 514/2014 (Reglamentas Nr. 2015/1977)
 
Komisijos įgyvendinimo sprendimas (2019-02-25), kuriuo nustatomos atvykimo ir išvykimo sistemos (AIS) saityno paslaugos teikimo specifikacijos ir sąlygos, įskaitant konkrečias nuostatas dėl vežėjų arba vežėjams teikiamų duomenų apsaugos. (C(2019) 1230 final)
 
Komisijos įgyvendinimo sprendimas (2019-02-25), kuriuo nustatomos atvykimo ir išvykimo sistemos (AIS) duomenų saugyklos specifikacijos ir sąlygos. (C(2019) 1240 final)
 
Komisijos įgyvendinimo sprendimas (2019-02-25), kuriuo nustatomi atvykimo ir išvykimo sistemos (AIS) veiksmingumo reikalavimai. (C(2019) 1260 final)
 
Komisijos įgyvendinimo sprendimas (2019-02-25), kuriuo nustatomos atvykimo ir išvykimo sistemos (AIS) ir Vizų informacinės sistemos (VIS) sąveikumo užtikrinimo ir aukšto lygmens jo projektavimo priemonės. (C(2019) 1270 final) 
 
Europos Komisijos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. C(2019) 3452 patvirtintos Gairės dėl finansinių korekcijų, taikytinų ES finansuojamoms išlaidoms, nesilaikant viešojo pirkimo taisyklių, nustatymo, kurios pakeičia Gaires, patvirtintas EK sprendimu C(2013) 9527 final 19.12.2013.
 

2020 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/1543, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 514/2014, kiek tai susiję su įsipareigojimų panaikinimo procedūra. (Reglamentas Nr. 2020/1543)

 

Atnaujinta: 2021 03 08